Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym,w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje,te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Justyna Rodzoń „Raisin” , 33-122 Wierzchosławice 632).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji,położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica,numer budynku,numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości),kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

Justyna Rodzoń „Raisin”

Wierzchosławice 632

33-122 Wierzchosławice

3. Dane kontaktowe:

Justyna Rodzoń „Raisin”

Wierzchosławice 632

33-122 Wierzchosławice

e-mail: raisin@onet.pl

telefon: 796 468 814

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu widoczna jest na naszej stronie internetowej , przy składaniu zamówienia.

5. Dowód zakupu– faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania,a w szczególności norm etycznych i zawodowych,o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Konto Kupującego – baza danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedającego zawierająca informacje o Kupującym wykorzystywane do realizacji składanych Zamówień.

13. Kupujący – zarówno Konsument,jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment,w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Opinie- zamieszczone w Sklepie przez Kupującego oceny,recenzje,komentarze lub jakiekolwiek inne informacje zawierające subiektywną ocenę Kupującego o Produktach lub obsłudze zamówień w Sklepie.

18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy wchodząca w skład sprzedawanych w sklepie pakietów.

20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

22. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Kupującego konta za pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego.

23. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem raisin-sklep.pl ,za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

25. Sprzedający:

Justyna Rodzoń „Raisin”

Wierzchosławice 632

33-122 Wierzchosławice

NIP: 8733177520,REGON: 360317703

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna,jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową,a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości,które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości,o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu,o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią,za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność,albo przez Konsumenta,który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości,o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba,która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba,która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy,znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani,oceniając rozsądnie,nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja,kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej,a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; częstotliwość i rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy,dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Sklep umożliwia Kupującym posiadającym Konto Kupującego zakup w systemie naklejek na paznokcie, biżuterii oraz akcesoriów zgodnie z ofertą przedstawioną w sklepie.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim,zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.

6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego,natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Potwierdzenie,udostępnienie,utrwalenie,zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,faktury pro forma,informacji o prawie odstąpienia od umowy,niniejszego regulaminu w wersji pdf,wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość,a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło,niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego,który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,poprawiania,aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta Kupującego zakładanego w procesie rejestracji z wykorzystaniem formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wskazanych w nim danych,m.in. imię,nazwisko,adres e-mail,hasło.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien co najmniej:

a) wybrać jeden z dostępnych w sklepie pakietów,

b) wybrać częstotliwość,z jaką będzie dostarczany przedmiot świadczenia,

c) wybrać rodzaj płatności,

d) wskazać miejsce wydania rzeczy

e) złożyć w sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia Konsumenta następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

7. Realizacja zamówienia Klienta następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi,przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Zgodnie z art.28 Prawa konsumenckiego bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy,w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz,będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,a w przypadku umowy,która:

• obejmuje wiele rzeczy,które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,partii lub części,

• polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,na formularzu dostępnym pod adresem http://gilletteshavemasters.pl/upload/sm_formularz_odstapienia.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy,umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie,jednak nie później niż 14 dni od dnia,w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy,od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych,które nie są zapisane na nośniku materialnym,jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Na postawie art. 38 Prawa konsumenckiego odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Ze względu na to,iż ostrza dostępne w sklepie sprzedawane są w zapieczętowanym opakowaniu odstąpienie od umowy nie będzie możliwe po otwarciu opakowania.

11. Sprzedający niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy,a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,jakiego użył Konsument,chyba że okaże się to niemożliwe: wówczas Konsument zgadza się na inny sposób płatności,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument,może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,a także bierze się pod uwagę niedogodności,na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy,jeżeli wada jest nieistotna.

6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta,jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.